Ekonomia

Przedstaw kształtowanie się podstawowych wielkości w gospodarce w kategoriach modelu AS–AD. Co oznacza pojęcie polityka fiskalna? Jakie są środki tej polityki? Co to jest automatyczny stabilizator (fiskalny)?

Model AS-AD odzwierciedla kształtowanie się zagregowanej podaży (AS) i zagregowanego popytu (AD) w zależności od poziomu inflacji i produktu. Przesunięcie krzywej AD w prawo może być wynikiem ekspansji fiskalnej, ze wzrostem wydatków publicznych lub spadkiem podatków. Rośnie wtedy produkt, ale rośnie również inflacja. Przy stałych kursach walutowych wzrost inflacji powoduje spadek konkurencyjności i ogranicza całkowity popyt na dobra krajowe. Przy zmiennych kursach walutowych, wzrost inflacji powoduje spadek stopy wzrostu realneg ozasobu pieniądza i wpływa na obniżenie zagregowanego popytu. Polityka fiskalna może być prowadzona poprzez zwiększanie lub zmniejszanie wydatków państwa, bądź też podatków, a przez to wpływanie na zagregowany popyt. Jest ona skuteczna jednak tylko w krótkim okresie - w długim okresie gospodarka powróci do stanu równowagi. Automatyczny stabilizator polega na łagodzeniu przesunięć popytu sektora prywatnego, przesunięciami popytu publicznego - zależnie od sytuacji gospodarczej, do budżetu wpływa mniej lub więcej środków, co można uznać za restrykcyjną lub ekspansywną politykę fiskalną.« powrót