Ekonomia
1. Działanie rynku, jak kształtuje się cena rynkowa?
2. Co to jest koszt alternatywny? Podaj przykład kosztu alternatywnego.
3. Elastyczność popytu, jakie rozróżnia się rodzaje elastyczności popytu, jak się mierzy elastyczność popytu?
4. Od czego zależy wielkość popytu na dowolne dobro?
5. Funkcja użyteczności, co to jest użyteczność dobra, użyteczność krańcowa?
6. Funkcja produkcji, z czym takie pojęcie się wiąże, co to znaczy produkcyjność krańcowa czynnika wytwórczego
7. Koszty produkcji, Jakimi kategoriami kosztów posługuje się ekonomia, na czym polega różnica między kosztem księgowym a kosztem ekonomicznym?
8. Co to jest rynek doskonale konkurencyjny? Jak zachowuje się przedsiębiorstwo na rynku doskonale konkurencyjnym?
9. Co to jest monopol? Kiedy rynek dobra staje się monopolistyczny?
10. Co to jest oligopol? Jaka jest typowa polityka cen oligopolu?
11. Co oznacza pojęcie monopol naturalny i kiedy występuje zjawisko monopolu naturalnego?
12. Co to są koszty utopione?
13. Co jest uzasadnieniem dla polityki antymonopolowej?
14. Rynki czynników wytwórczych. Jakie czynniki kształtują popyt przedsiębiorstwa na czynniki wytwórcze?
15. Co to jest monopson. Opisz typowe zachowanie się monopsonu.
16. Co to jest stopa procentowa? Jak kształtuje się rynkowa stopa procentowa?
17. Co to są dobra publiczne, co to są dobra prywatne? Podaj przykład obydwu rodzajów dóbr.
18. Co to jest nadwyżka konsumenta i od czego zależy jej wielkość?
19. Co to są efekty skali? Kiedy mówi się o dodatnich, a kiedy o ujemnych efektach skali?
20. Co oznacza pojęcie efektywność Pareta? Kiedy można powiedzieć, że gospodarka jest efektywna w sensie Pareta?
21. Co to są efekty zewnętrzne(dodatnie i ujemne)? Podaj przykład efektu zewnętrznego.
22. Co to jest produkt krajowy brutto i jak go się liczy?
23. Na czym polega różnica między wielkościami realnymi i nominalnymi w ekonomii?
24. Jakie problemy stwarza porównywanie PKB kraju w czasie? Czy poziom produktu krajowego brutto (PKB) kraju mierzy dobrobyt jego obywateli?
25. Co to jest wzrost gospodarczy i jak się go mierzy, ile wynosi obecnie stopa wzrostu gospodarczego w Polsce?
26. Co to jest stopa aktywności zawodowej, stopa bezrobocia, ile wynosi obecnie stopa bezrobocia w Polsce?
27. Co to jest inflacja, jak ustalana jest stopa inflacji, ile wynosi obecnie stopa inflacji w Polsce?
28. Co oznacza pojęcie saldo obrotów bieżących, saldo obrotów kapitałowych w gospodarce i czego te pojęcia dotyczą?
29. Co to jest cykl koniunkturalny? Dlaczego w gospodarce występują wahania koniunkturalne?
30. Co to jest pieniądz? Co oznaczają różne agregaty pieniądza, np. M2? Od czego zależy popyt na pieniądz w gospodarce?
31. W jaki sposób ustala się w gospodarce wielkość podaży pieniądza? Co oznacza termin: mnożnik kreacji pieniądza?
32. Jakie role pełni we współczesnej gospodarce bank centralny?
33. Co wywołuje w gospodarce bezrobocie? Omów rodzaje bezrobocia, wyjaśnij co to jest bezrobocie naturalne, co to jest naturalna stopa bezrobocia?
34. Jakie środki zwalczania bezrobocia proponuje ekonomia?
35. Kiedy w gospodarce występuje inflacja? Przedstaw rodzaje inflacji i konsekwencje ekonomiczne i społeczne inflacji.
36. Przedstaw kształtowanie się podstawowych wielkości w gospodarce w kategoriach modelu IS–LM.
37. Przedstaw kształtowanie się podstawowych wielkości w gospodarce w kategoriach modelu AS–AD. Co oznacza pojęcie polityka fiskalna? Jakie są środki tej polityki? Co to jest automatyczny stabilizator (fiskalny)?
38. Jakie główne kategorie dochodów i wydatków uwzględniane są w budżecie państwa?
39. Jakiego rzędu wielkości charakteryzują aktualnie dochody i wydatki państwa polskiego?
40. Co rozumie się w ekonomii pod pojęciem polityka pieniężna (monetarna)? Na czym polegają ograniczenia skuteczności polityki pieniężnej?
41. Przedstaw główne cechy współczesnego międzynarodowego systemu walutowego.
42. Co to jest kurs walutowy? Jakie są znane systemy kursu walutowego?
43. Jakie główne wielkości uwzględnia bilans płatniczy kraju?
44. Polityka handlowa. Jakimi środkami prowadzona jest polityka handlowa?