Ekonomia

Kiedy w gospodarce występuje inflacja? Przedstaw rodzaje inflacji i konsekwencje ekonomiczne i społeczne inflacji.

Przyczyny inflacji to:

* niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży
* wzrost zagregowanego popytu w gospodarce
* niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)
* przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)
* ingerencja państwa w politykę emisyjną banku centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza.
* import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen)
* długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)
* recesją gospodarczą (obniżenie wydajności pracy, a tym samym wzrost kosztów produkcji)
* monopolizację gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę)

Negatywne skutki inflacji to:

* Realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji; w szczególności skutkiem inflacji jest względne zmniejszenie się dochodów osób, których nominalne dochody są stałe – te niekorzystne konsekwencje inflacji można w pewnym stopniu zmniejszyć dokonując odpowiednio często waloryzacji zobowiązań.
* Tzw. koszty zdartych zelówek – są związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji ludzie dążą do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki, co związane jest z pewnymi kosztami, jak np. koszty dojazdu do bankomatu – wraz z rozpowszechnianiem się obrotu bezgotówkowego znaczenie tych kosztów będzie maleć.
* Tzw. koszty zmienianych jadłospisów – są to koszty związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji firmy częściej muszą zmieniać ceny co wiąże się z dodatkowymi kosztami – przykładowo restauracje muszą częściej zmieniać jadłospisy.
* Konsumentom łatwiej jest porównywać ceny oferowane przez różnych sprzedawców, gdy inflacja jest niska.

Rodzaje inflacji:

* pełzająca – nie przekracza 5% rocznie,
* krocząca – oscyluje w granicach 5-10% rocznie,
* galopująca – wzrost cen od kilkudziesięciu do 100 % w skali rocznej,
* hiperinflacja – miesięczny koszt cen pow 50 %.
źródło: pl.wikipedia.org« powrót